Forskrift om endring i forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 10. september 2021 med hjemmel i lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova) § 7.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov