Høring - Forslag til ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner, og endring i forskrift 29. mai 2015 om planlegging og godkjenning av landbruksveier

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring forslag om ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner som skal erstatte forskrift 2. april 1993 nr. 268 om skogbehandling og skogsdrift for skogsområder i Oslo og nærliggende kommuner (Marka), Røyken, Lier, Hole, Ringerike, Jevnaker, Lunner, Asker, Bærum, Oslo, Nittedal, Nannestad, Gjerdrum, Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Enebakk, Ski og Oppegård kommuner, Akershus, Buskerud og Oppland.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.10.2017

Vår ref.: 15/631

Markaloven trådte i kraft 01.09.2009. Stortinget la ved sin behandling av loven til grunn at Landbruks- og matdepartementet skulle gjennomgå markaforskriften etter skogbruksloven, og at restriksjonsnivået på skogsdrift i Marka i hovedsak skulle være som før. Utgangspunktet for den samlede markapolitikken er at markaloven regulerer bygge- og anleggstiltak i Marka, mens skogbrukets virksomhet reguleres av skogbruksloven.

Markaforskriften er hjemlet i skogbruksloven, §13 "Departementet kan ved forskrift leggje strengare restriksjonar på skogbehandlinga i skogområde av særleg miljøverdi knytt til biologisk mangfald, landskap, friluftsliv eller kulturminne enn det lova elles gir heimel for når skogbehandlinga kan føre til vesentleg skade eller ulempe for desse verdiane."

Vi er også opptatt av at regelverket må legge til rette for en effektiv forvaltning av skogbruket i marka. Både skogbrukslova, bærekraftforskriften og Norsk PEFC skogstandard har kommet til, eller har blitt revidert etter at markaforskriften ble innført. Departementet har gjennomgått hvilke restriksjoner i markaforskriften, ut over det som følger av skogbruksloven, bærekraftforskriften og Norsk PEFC Skogstandard, som er nødvendig i relasjon til §13 i skogloven. Gjennomgangen viser betydelig overlapp, og det er derfor mulig å forenkle markaforskriften ved å ta ut reguleringer som er ivaretatt i annet regelverk.

Departementet foreslår at det innføres en nedre grense for meldepliktig hogst på 10 dekar. Meldepliktige hogster over 10 dekar vil etter dette forslaget ikke kreve positivt samtykke fra kommunen før tiltaket kan gjennomføres. Markaforskriftens og bærekraftforskriftens bestemmelser om hensyn til miljøverdier gjelder, og departementet legger til grunn at disse føringene også ivaretas gjennom skogbrukets egen sertifisering. Ett av målene med endringen er reduksjon av unødig byråkrati både for næringen og for kommunene.

Departementet sender også på høring en endring i forskrift 28. mai 2015 nr. 550 om planlegging og godkjenning av landbruksveier som innebærer at klage på vedtak etter landbruksveiforskriften innenfor virkeområdet til Marka skal behandles av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Frist for å sende inn høringsuttalelser er 23. oktober 2017.

Vi ber om høringsinstansenes synspunkter på forslagene. Høringer er åpne, og enhver kan avgi høringssvar til oss.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser.

Eventuelle spørsmål kan rettes til avdelingsdirektør Frode Lyssandtræ, e-post: frode.lyssandtra@lmd.dep.no, tlf. 22 24 92 37.

Med hilsen

Harald Aalde (e.f.)
fung. avdelingsdirektør                                                          
                                                                                 Camilla Neiden
                                                                                 seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

 • Finansdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Landbruksdirektoratet
 • Miljødirektoratet
 • Riksantikvaren
 • Fylkesmannen i Buskerud
 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 • Fylkesmannen i Oppland
 • Fylkesmannen i Østfold
 • Akershus fylkeskommune
 • Buskerud fylkeskommune
 • Oppland fylkeskommune
 • Østfold fylkeskommune
 • Asker kommune
 • Bærum kommune
 • Enebakk kommune
 • Gjerdrum kommune
 • Hobøl kommune
 • Hole kommune
 • Jevnaker kommune
 • Lier kommune
 • Lunner kommune
 • Lørenskog kommune
 • Nannestad kommune
 • Nittedal kommune
 • Oppegård kommune
 • Oslo kommune
 • Ringerike kommune
 • Rælingen kommune
 • Røyken kommune
 • Skedsmo kommune
 • Ski kommune
 • Regelrådet
 • Statskog SF
 • Akershus Idrettskrets
 • Almenningsdrift Romerike SA
 • Den Norske Turistforening
 • Det norske Skogselskap
 • Fortidsminneforeningen
 • Friluftsrådenes Landsforbund
 • Gerdarudin
 • Gran Almenning
 • Jevnaker Almenning
 • KS
 • Lillomarkas venner
 • LO
 • Lunner Almenning
 • Løvenskiold-Vækerø
 • Maridalens venner
 • Naturvernforbundet
 • Naturvernforbundet Oslo og Akershus
 • NHO
 • Norges Bondelag
 • Norges Fjellstyresamband
 • Norges idrettsforbund
 • Norges Jeger- og Fiskerforbund
 • Norges Orienteringsforbund
 • Norges Skiforbund
 • Norges Skogeierforbund
 • Norsk Almenningsforbund
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Friluftsliv
 • Norsk Organisasjon for Terrengsykling, Oslo og omegn
 • NORSKOG
 • Oslo Idrettskrets
 • Oslo og Omland Friluftsråd
 • Sabima
 • Skiforeningen
 • Sørmarkas venner
 • Viken Skog
 • Østmarkas venner