Forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggjande kommunar

Fastsett av Landbruks- og matdepartementet 10. september 2021 med heimel i lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova) § 13.

Tilhøyrande lov