Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 28. mai 2015 med hjemmel i lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova) § 7 og lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 11.<br> Endringer: Endret ved forskrift 1 okt 2015 nr. 1156.

 

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov