Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål

Fastsatt av Landbruksdepartementet 20. desember 1996 med hjemmel i lov av 21. mai 1965 om skogbruk og skogvern (skogbrukslova) § 17a, jf. kgl.res. av 25. juni 1965 nr. 3368, og lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 11, jf. kgl.res. av 12. mai 1995 nr. 413. Endret 7. juli 1997 nr. 780, 8. desember 2003 nr. 1480.

Tilhørende lov