Forskrift om endring av forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 22. mars 2006 med hjemmel i lov av 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 14, jf. kronprinsregentens res. 28. november 2003 nr. 1401, lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3, jf. kongelig res. 12. mai 1995 nr. 413, og lov av 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova) § 20, jf. kronprinsregentens res. 27. mai 2005 nr. 488.

I

Forskriftens hjemmelsfelt skal lyde:
Fastsatt av Landbruksdepartementet 8. desember 2003 og endret av Landbruks- og matdepartementet 22. mars 2006 med hjemmel i lov av 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 14, jf. kronprinsregentens res. 28. november 2003 nr. 1401, lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3, jf. kongelig res. 12. mai 1995 nr. 413, og lov av 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova) § 20, jf. kronprinsregentens res. av 27. mai 2005 nr. 488.

II

Endringen trer i kraft straks.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov