Forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 8. desember 2003 med hjemmel i lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 14, jf. delegeringsvedtak 28. november 2003 nr. 1401, lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3, jf. delegeringsvedtak 12. mai 1995 nr. 413 og lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova) § 20, jf. delegeringsvedtak 27. mai 2005 nr. 488. <br>Endringer: Endret ved forskrifter 22 mars 2006 nr. 351, 23 juni 2009 nr. 831, 22 sep 2014 nr. 1223.

 

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov