Forsiden

Forskrift om endring av forskrift 8. desember 2006 nr. 1480 om saksbehandling i kommunene mv. i saker etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 23. juni 2009 med hjemmel i lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom(konsesjonsloven) mv. § 14 og delegasjonsvedtak av 28. november 2003 nr. 1401.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov