Forskrift om endring i forskrift om berekraftig skogbruk

Fastsett av Landbruks- og matdepartementet 18. august 2021 med heimel i lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova) § 6.

Sjå føresegna på lovdata.no

Tilhøyrande lov