Høring - Endring av forskrift om bærekraftig skogbruk - Forslag om å forby grøfterensk i myr og sumpskog der det ikke er etablert produktiv skog

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring et forslag om endring av forskrift 7. juni 2006 nr. 593 om berekraftig skogbruk (heretter omtalt som bærekraft-forskriften) § 5.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.03.2021

Forskrift om endring av forskrift 7. juni 2006 nr. 593 om berekraftig skogbruk

Heimel: Fastsett av Landbruks- og matdepartementet xx.xx 2021 med heimel i lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk § 6.

I

I forskrift 7. juni 2006 nr. 593 Forskrift om berekraftig skogbruk skal gjerast følgjande endring:

§ 5 niande ledd skal lyde:

Nygrøfting av myr og sumpskog med sikte på skogproduksjon er forbode. Det er heller ikkje tillate å reinske grøfter i myr og sumpskog der det ikkje er etablert produktiv skog.

II

Endringane vert sett i kraft straks.

 • Departementene
 • Statsforvalterne
 • Fylkeskommunene
 • Kommunene
 • Landbruksdirektoratet
 • Miljødirektoratet
 • Sametinget
 • Den norske turistforening
 • Friluftsrådenes Landsforbund
 • Norsk Almenningsforbund
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norges Fjellstyresamband
 • Norges Miljøvernforbund
 • Norges Skogeierforbund
 • Naturvernforbundet
 • NORSKOG
 • Regelrådet
 • Statskog SF
 • SABIMA
 • Zero
 • Bellona
 • Maskinentreprenørenes forbund
 • Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)