Forskrift om endring i Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 22.12.05 med hjemmel i §§ 3 og 18 i Lov om jord (jordlova) av 12. mai 1995 nr. 23.

I

I forskrift 4. februar 2004 nr. 1058 om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket gjøres følgende endring:

 

§ 4 annet ledd skal lyde:

Det skal ikke gis tilskudd til bruk av kjemiske midler, kjøp av utstyr eller til tiltak som ved uttak av virke gir overskudd.

II

Endringen trer i kraft fra 1. januar 2006.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov