Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 4. februar 2004 med hjemmel i lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova) § 19, jf. § 25. Endringer: Endret ved forskrifter 22 des 2005 nr. 1678, 18 des 2006 nr. 1479, 28 april 2009 nr. 457, 3 sep 2014 nr. 1144, 28 mai 2015 nr. 551.

 

Skjema hos Statens landbruksforvaltning:

  • Søknad om tilskudd til vegbygging
  • Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur 
  • Søknad om tilskudd til miljøtiltak i skog
Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov