Forskrift om endring i Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 30. april 2009 i medhold av § 19 i lov av 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova). <br>Endringer: Endret ved forskrifter 22 des 2005 nr. 1678, 18 des 2006 nr. 1479, 28 april 2009 nr. 457, 3 sep 2014 nr. 1144, 28 mai 2015 nr. 551.

I

I Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, fastsatt 4. februar 2004 (FOR 2004-02-04 nr. 447) gjøres følgende endringer:

§ 2, nytt 2. ledd skal lyde:

Tilskudd etter § 8 i denne forskrift kan også gis til skogeiere som har mindre enn 10 daa produktiv skog, og til eiere av landbrukseiendommer uten produktiv skog.

§ 3, 1. ledd skal lyde:
 
Vedtak om tildeling av tilskudd etter §§ 5, 7 og 8, 1. ledd i denne forskrift fattes av Fylkesmannen, og vedtak om tildeling av tilskudd etter §§ 4, 6 og 8, siste ledd i denne forskrift fattes av kommunen.


§ 8 skal lyde:

§ 8  Tilskudd til utdrift av skogsvirke til bioenergi og tilskudd til andre tiltak i
       skogbruket.

Det kan gis tilskudd til utdrift av skogsvirke som skal brukes til energiproduksjon. Med skogsvirke menes i denne forbindelse heltrevirke og hogstavfall, herunder GROT, samt rundtømmer fra førstegangstynning og lauvskoghogst.

Tilskuddsordningen dekker skogsvirke som tas ut gjennom førstegangstynning, lauvskoghogster, ungskogpleie eller kulturlandskapspleie, samt uttak av hogstavfall. Rydding i kulturlandskap kan omfatte rydding av kanter tilhørende landbrukseiendommer. Tilskuddsordningen dekker ikke utdrift av skogsvirke til vedproduksjon.

Det skal normalt foreligge leveransekontrakt for det utdrevne virket før tilskuddet utbetales, med mindre skogeieren selv skal bruke virket til energiproduksjon.
I kulturlandskap skal rydding utføres på faglig forsvarlig måte. Det skal ikke foretas inngrep som forringer verdiene i kulturlandskapet.

Det kan også gis tilskudd til andre tiltak og prosjekter som bidrar til å utvikle skogbruket i en kommune eller region, når tiltaket eller prosjektet ikke omfattes av andre etablerte tilskuddsordninger i landbruket. Aktuelle tiltak etter dette ledd er for eksempel prosjekter som har som mål å øke aktiviteten og ressursutnyttelsen i og fra skogen.

II

Denne forskrift trer i kraft med virkning fra og med 1. januar 2009, slik at skogeiere som har utført tiltak etter 1. januar 2009 er berettiget til å søke tilskudd etter nytt 1. ledd i § 8.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov