Forskrift om endring i forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 4. oktober 2017 med hjemmel i lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova) § 19, jf. § 25.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov