Forskrift om endring i forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 18. desember 2006 med hjemmel i § 19 i Lov om skogbruk (skogbrukslova) av 27. mai 2005 nr. 31.

I

I forskrift av 4. februar 2004 nr. 447 om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket skal hjemmelshenvisningen lyde:

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 4. februar 2004 med hjemmel i § 19, jf. § 25, i lov om skogbruk (skogbrukslova) av 27. mai 2005 nr. 31.

II

I forskrift av 4. februar 2004 nr. 447 om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket gjøres følgende endringer:

§ 1 skal lyde:

§ 1.Formål

Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra regionale og lokale prioriteringer blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.

§ 3 skal lyde:

§ 3.Administrasjon, vedtak og vilkår

Vedtak om tildeling av tilskudd etter §§ 5 og 7 i denne forskrift fattes av Fylkesmannen, og vedtak om tildeling av tilskudd etter §§ 4, 6 og 8 fattes av kommunen.

Det skal fastsettes overordnede retningslinjer for prioritering av søknader. Slike retningslinjer skal utarbeides i dialog mellom Fylkesmannen, kommunene og nærings-organisasjonene i skogbruket lokalt.

Det kan settes vilkår for utbetaling av tilskudd til det enkelte tiltak, jf. også § 5 til § 7. Vilkårene må være i samsvar med tiltakenes formål.

Ved fellestiltak skal det foreligge en skriftlig avtale mellom deltakerne om fordeling av kostnader og ansvar i forbindelse med tiltakets gjennomføring, og eventuelle vilkår som blir knyttet til senere oppfølging og vedlikehold.

Frist for gjennomføring av tiltak etter §§ 4, 6 og 7 er maksimalt 2 år og for §§ 5 og 8 maksimalt 3 år. Gjennomføringsfristen kan etter søknad forlenges, men ikke ut over 5 år fra tilskuddet ble innvilget.

§ 5 tredje ledd skal lyde:

Det kan bare gis tilskudd til veier som er godkjent etter den til enhver tid gjeldende forskrift om planlegging og godkjenning av veier til landbruksformål, eller etter plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er videre et vilkår at veien blir bygd i samsvar med gjeldende normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse, fastsatt av Landbruks- og matdepartementet. Samarbeidstiltak bør prioriteres.

§ 9 første og annet ledd skal lyde:

Det kan fastsettes søknadsfrist når det er hensiktsmessig ut fra hensyn til prioritering av tilskudd.

Søknad om tilskudd til tiltak som omfattes av §§ 4, 5 og 6 skal skrives på skjema utarbeidet av Statens landbruksforvaltning. For søknader etter § 7 må Fylkesmannen, og etter § 8 må kommunen, avgjøre kravet til søknadsprosedyre.

§ 11 skal lyde:

§ 11.Klage og dispensasjon

Vedtak fattet av kommunen i medhold av denne forskrift kan påklages til Fylkesmannen etter bestemmelsene i kap. VI i lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Vedtak fattet av Fylkesmannen kan påklages til Statens landbruksforvaltning.

Departementet eller den det bemyndiger kan i særlige tilfeller dispensere fra reglene i denne forskrift.

§ 12 første ledd skal lyde:

Når det gis tilsagn om tilskudd må det tas forbehold om at kommunen, Fylkesmannen eller Riksrevisjonen kan kreve nødvendige opplysninger og kontrollere at bruken av tilskuddsmidlene er skjedd i tråd med forutsetningene.

III

Endringene trer i kraft fra 1. januar 2007.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov