Forskrift om omsetning av tømmer og treprodukter med opprinnelse i Norge

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 24. april 2015 med hjemmel i lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova) § 8 og § 22.EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XVII nr. 9c (forordning (EU) nr. 995/2010), nr. 9ca (forordning (EU) nr. 363/2012) og nr. 9cb (forordning (EU) nr. 607/2012).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov

Til toppen