Forskrift om skogfrø og skogplanter

Fastsatt av Landbruksdepartementet 1. mars 1996 med hjemmel i lov av 21. mai 1965 om skogbruk og skogvern (skogbruksloven) § 17 siste ledd.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov