Forskrift om endring i forskrift om skogfond o.a.

Fastsett av Landbruks- og matdepartementet 3. mars 2014 med heimel i lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova) § 8, § 14, § 15 og § 16.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov