Forskrift om skogfond o.a.

Fastsett av Landbruks- og matdepartementet 3. juli 2006 med heimel i lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova) § 8, § 14, § 15 og § 16.<br> Endringar: Endra ved forskrifter 11 jan 2007 nr. 24, 3 sep 2014 nr. 1144, 3 mars 2014 nr. 246.

Sjå føresegna på lovdata.no

Tilhøyrande lov