Forskrift om skogavgift for 2001

Fastsatt av Landbruksdepartementet 20. desember 2000 med hjemmel i lov av 21. mai 1965 om skogbruk og skogvern § 41 og § 16 siste ledd, jf. kgl.res. av 2. november 1984 nr. 1808