Forskrift om skogavgift for 2002

Fastsatt av Landbruksdepartementet 19. desember 2001 med hjemmel i lov av 21. mai 1965 om skogbruk og skogvern § 41 og § 16 siste ledd, jf. kgl.res. av 2. november 1984 nr. 1808.