Forskrift om skogavgift for 1998

Fastsatt av Landbruksdepartementet 22. desember 1997 med hjemmel i lov av 21. mai 1965 om skogbruk og skogvern § 41, jf. kgl.res. av 2. november 1984 nr. 1808, og § 16 siste ledd.