Høyring - Ny forskrift om skogfond mv.

Forskrift om skogfond o.a. Fastsatt 03.07.06

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 12.12.2005

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2005/01753

28. oktober 2005

Høyring - Ny forskrift om skogfond mv.

Departementet sender med dette eit utkast til ny forskrift om skogfond på høyring.

Den nye lova om skogbruk (skogbrukslova), som blei fastsett 27. mai 2005, skal tre i kraft frå 1. januar 2006. I §§ 14-16 er det gitt føresegner om skogfond mv., som kjem i staden for føresegnene om skogavgift mv. i den gjeldande skogbrukslova. Det er derfor nødvendig å lage nye utfyllande reglar på dette området.

Høyringsutkastet inneber at ein framover berre skal ha ei forskrift om skogfond, medan det etter gjeldande skogbrukslov er 5 forskrifter knytt til skogavgift og rentemidlane av inneståande skogavgift. Høyringsutkastet er slik sett eit forenklingstiltak. Satsane for innbetaling til skogfond vil såleis etter dette gå fram av den samla forskrifta og ikkje bli fastsett kvart år. Reglane er elles òg noko nedkorta, og justert i høve til gjeldande praksis og nye system for kontoføring.

Departementet opnar for at ein skogeigar innafor same kalenderår skal kunne auke satsen for innbetalinga av skogfond også etter at avsetjinga er registrert og berekna. Dette er nytt i høve til tidlegare.

Departementet har satt fristen for innspel frå høyringsinstansane til 12. desember 2005

Med helsing (e.f.)

Ellen Hambro
ekspedisjonssjef

Ivar Ekanger
avdelingsdirektør

Høringssvar:

Departement:

Barne- og familiedepartementet

Uttalelse

Finansdepartementet

Uttalelse

Fiskeri- og kystdepartementet

Uttalelse

Helse- og omsorgsdepartementet

Uttalelse

Justis- og politidepartementet

Uttalelse

Kommunal- og regionaldepartementet

Uttalelse

Kultur- og kirkedepartementet

Uttalelse

Miljøverndepartementet

Uttalelse

Moderniseringsdepartementet

Uttalelse

Nærings- og handelsdepartementet

Uttalelse

Samferdselsdepartementet

Uttalelse

Utdannings- og forskningsdepartementet

Uttalelse

Utenriksdepartementet

Uttalelse

Fylkesmenn:

Fylkesmannen i Aust-Agder

Uttalelse

Fylkesmannen i Buskerud

(Sjå fylkeslandbruksstyret)

Fylkesmannen i Finnmark

Uttalelse

Fylkesmannen i Hedmark

Uttalelse

Fylkesmannen i Nordland

(Sjå fylkeslandbruksstyret)

Fylkesmannen i Oppland

Uttalelse

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Uttalelse

Fylkesmannen i Rogaland

Uttalelse

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Uttalelse

Fylkesmannen i Telemark

Uttalelse

Fylkesmannen i Troms

Uttalelse

Fylkesmannen i Vest-Agder

Uttalelse

Fylkesmannen i Vestfold

Uttalelse

Fylkeskommunar

Møre og Romsdal fylke

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyra

Fylkeslandbruksstyret i Buskerud

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Nordland

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Nord-Trøndelag

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Rogaland

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Sogn og Fjordane

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Telemark

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Vest-Agder

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Vestfold

Uttalelse

Kommunar:

Asker og Bærum

Uttalelse

Balsfjord kommune

Uttalelse

Grenland landbrukskontor (Skien, Porsgrunn og Siljan)

Uttalelse

Herøy kommune

Uttalelse

Hjartdal kommune

Uttalelse

Kongsvinger kommune

Uttalelse

Kviteseid kommune

Uttalelse

Lierne kommune

Uttalelse

Nome kommune

Uttalelse

Notodden kommune

Uttalelse

Nord-Fron kommune

Uttalelse

Regionrådet for Sør-Østerdal (Elverum, Åmot og Trysil)

Uttalelse

Rennebu kommune

Uttalelse

Ringsaker kommune

Uttalelse

Saltdal kommune

Uttalelse

Sarpsborg kommune

Uttalelse

Stor-Elvdal kommune

Uttalelse

Sørum kommune

Uttalelse

Trysil kommune

Uttalelse

Vågå kommune

Uttalelse

Åfjord kommune

Uttalelse

Det Norske Skogselskap

Uttalelse

Fellesforbundet, Seksjon Skog og Land

Uttalelse

Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO)

Uttalelse

Landsorganisasjonen i Norge

Uttalelse

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

Uttalelse

Norges Bondelag

Uttalelse

Norges Skogeierforbund og skogeierforeningene

Uttalelse

Norges teknisk-naturvitenskaplig universitet

Uttalelse

Norsk Almenningsforbund

Uttalelse

Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS)

Uttalelse

Norsk pyntegrønt forsøkring

Uttalelse

NORSKOG Norsk Skogbruksforening

Uttalelse

Næringslivets Hovedorganisasjon

Uttalelse

Riksantikvaren

Uttalelse

SKOGBRAND Forsikringsselskap Gjensidig

Uttalelse

Skogbrukets Landsforening

Uttalelse

Statens landbruksforvaltning (SLF)

Uttalelse

Statskog SF

Uttalelse

Statskog-Borregaard Skogsdrift AS

Uttalelse

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Uttalelse