Forskrift om bruk m.v. av skogavgift

Fastsatt av Landbruksdepartementet 20. april 1994 med hjemmel i lov av 21. mai 1965 om skogbruk og skogvern (skogbruksloven) §§ 43, 46 og 47, jfr. kgl.res. av 25. juni 1965. Endret ved forskrift 18. desember 1995 nr. 1113.