Forskrift om skogavgift for 1997

Fastsatt av Landbruksdepartementet 20. desember 1996 med hjemmel i lov av 21. mai 1965 om skogbruk og skogvern § 41, jf. kgl.res. 2. november 1984 nr. 1808, og § 16 siste ledd.