Forskrift om skogavgift for 2003

Fastsatt av Landbruksdepartementet 24. januar 2003 med hjemmel i lov av 21. mai 1965 om skogbruk og skogvern § 16 siste ledd og § 41, jf. kgl.res. av 2. november 1984 nr. 1808.