Forskrift om skogavgift for 2005

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 4. januar 2005 med hjemmel i lov 21. mai 1965 om skogbruk og skogvern § 41, jf. delegeringsvedtak 2. november 1984 nr. 1808, og § 16 siste ledd.