Forskrift om skogavgift for 2004

Fastsatt av Landbruksdepartementet 7. januar 2004 med hjemmel i lov 21. mai 1965 om skogbruk og skogvern § 41, jf. § 16 siste ledd, jf. delegeringsvedtak 2. november 1984 nr. 1808.