Forskrift om endring i forskrift om berekraftig skogbruk

Fastsett av Landbruks- og matdepartementet med heimel i lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova) § 6 og § 20 , jf. delegeringsvedtak 27. mai 2005 nr. 488.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov