Landbruks- og matdepartementet har fastsatt endringer i forskrift om berekraftig skogbruk

Endringene består i hovedsak av presiseringer av forskriftens bestemmelser om foryngelse etter hogst. Målet med endringene er å bidra til å styrke arbeidet med foryngelse, slik at langsiktig skogproduksjon og CO2-opptak økes.

Endringene er blant annet en oppfølging Meld. St. 13 (2020–2020) Klimaplan for 2021-2030, vedtatt av Stortinget. Endringene i forskriften skal tydeliggjøre bestemmelsene om foryngelse slik at det blir enklere for kommunene å avgjøre hvorvidt foryngelsesplikten er oppfylt, og dermed kunne følge opp i de tilfeller hvor dette ikke er tilfelle.  Departementet har samtidig sendt brev til Landbruksdirektoratet og statsforvalterne med orientering om endringene.