Forskrift om endring i Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 18. desember 2006 med hjemmel i § 19 i Lov om skogbruk (skogbrukslova) av 27. mai 2005 nr. 31.

I

I forskrift av 4. februar 2004 nr. 449 om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer skal hjemmelshenvisningen lyde:

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 4. februar 2004 med hjemmel i § 19, jf. § 25, i lov om skogbruk (skogbrukslova) av 27. mai 2005 nr. 31

II

I forskrift av 4. februar 2004 nr. 449 om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer gjøres følgende endringer:

§ 4, første ledd, tredje setning skal lyde:

Norsk institutt for skog og landskap fastsetter og godkjenner slike standarder.

§ 6, første ledd, tredje setning skal lyde:

I områder med spesielle regler, for eksempel vernskog eller skog som forvaltes etter forskrift gitt i medhold av skogbruksloven, skal tiltakene tilpasses disse.

§ 6, fjerde ledd, åpningssetningen, skal lyde:

En skogbruksplan eller ressursoversikt skal omfatte informasjon om de enkelte bestand eller behandlingsenheter:

§ 7, første ledd skal lyde:

Fylkesmannen fastsetter tilskuddssatser, og må i denne sammenheng vurdere arealkostnader og tilskuddsandel i forhold til en effektiv virkemiddelbruk. Fylkesmannen kan gi særskilte tilskudd til skogeiere som samarbeider om konkrete tiltak over eiendomsgrensene. Planene skal være i samsvar med § 6 i denne forskrift, og opplegget skal på forhånd være godkjent av Fylkesmannen.

§ 7, 3. ledd, 2. og 3. setning skal lyde:

Av hensyn til skogbruksmyndighetenes kontroll med registreringsarbeidet skal den som gjennomfører taksten derfor levere informasjon om skogforholdene for hele takstområdet, og disse kostnadene inngår i tilskuddsgrunnlaget. Det er en forutsetning at omfang, utforming og pris vedrørende dette arbeidet er godkjent av Fylkesmannen på forhånd.

§ 7, siste ledd, 2. setning skal lyde:

Kursopplegget skal være godkjent av Fylkesmannen.

§ 8 skal lyde:

§ 8. Andre tilskuddsberettigede tiltak

Landbruks- og matdepartementet kan godkjenne bruk av tilskuddsmidler til andre tiltak som faller inn under tilskuddsordningen.

§ 9 skal lyde:

Fylkesmannen fastsetter etter samråd med kommunene og relevante samarbeidsparter en hovedplan for skogbruksplanleggingen i fylket. Denne skal legges til grunn for fordelingen av tilskuddsmidler. Planen skal angi en grov skisse for framdrift og årlig planleggingsomfang i den nærmeste 10-årsperioden. I tillegg skal planen inneholde et konkret handlingsprogram for de nærmeste 3-4 år. Det skal inngås en avtale mellom Fylkesmannen og den som gjennomfører taksten om takstoppdragets innhold og omfang.

Innvilget tilskudd utbetales av Fylkesmannen etter skriftlig anmodning fra tilskuddsmottaker og når prosjektet eller tiltaket har fått godkjent sluttregnskapet. Det kan likevel foretas utbetalinger på bakgrunn av godkjent dokumentasjon i henhold til avtale inngått mellom Fylkesmannen og de som gjennomfører takstoppdraget etter hvert som deler av prosjektet eller tiltaket utføres. Det forutsettes at det føres regnskap for slike utbetalinger, og at disse inngår i sluttoppgjøret i forhold til den enkelte skogeier, som er rette mottaker av tilskuddet.

Minst 10 pst. av tilskuddet holdes tilbake inntil arbeidet er fullført og sluttregnskapet er godkjent.

§ 11, 2. ledd skal lyde:

Ved avslutning av takstoppdrag skal digital kopi av alle data som er knyttet til opplistingen i § 6 oversendes til Norsk institutt for skog og landskap for innlegging i en database for skog- og miljødata.

§ 12, 1. ledd skal lyde:

Skogeier skal gjennom avtale for planoppdraget sikres rettigheter til informasjon som er registrert på vedkommendes skogeiendom. Landbruksdepartementet, Fylkesmannen og kommunen skal gjennom avtale for planoppdraget sikres rettigheter til dataene som er listet opp i § 6. Jordskifterettene og Norsk institutt for skog og landskap skal gjennom samme avtale sikres disposisjonsrett og distribusjonsrett til dataene. Data og kart overleveres på digital, eventuelt analog, form.

§ 13 skal lyde:

§ 13. Opplysningsplikt og kontroll

Fylkesmannen skal i nødvendig utstrekning kontrollere at tiltakene er gjennomført i tråd med forutsetningene.

§ 14, første ledd skal lyde:

Vedtak om tildeling av tilskudd etter denne forskrift fattes av Fylkesmannen. Vedtak fattet av Fylkesmannen i medhold av denne forskrift kan påklages til Statens landbruks-forvaltning etter bestemmelsene i kap. VI i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

§ 15 skal lyde:

§ 15. Utfyllende bestemmelser

Landbruks- og matdepartementet kan gi utfyllende bestemmelser til denne forskrift.

III

Endringen trer i kraft fra 1. januar 2007.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov