Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 4. februar 2004 med hjemmel i lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova) § 19, jf. § 25. Endringer: Endret ved forskrifter 22 des 2005 nr. 1678, 18 des 2006 nr. 1479, 28 april 2009 nr. 457, 3 sep 2014 nr. 1144, 28 mai 2015 nr. 551.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov