Forskrift om endring i forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 17. august 2021 med hjemmel i lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova) § 19, jf. § 25.

Se forskriften på lovdata.no