Forskrift om opphevelse av forskrift om avgift til fremme av fellestiltak for skogbruket mv.

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 21. desember 2020 med hjemmel i lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova) § 17 og § 25, jf. delegeringsvedtak 27. mai 2005 nr. 488.

Ikrafttredelse - 1.1.2021

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov