Høringer

Høring - forslag til forskrift om opphevelse av forskrift om avgift til fremme av fellestiltak for skogbruket mv.

Landbruks- og matdepartementet foreslår forskrift om opphevelse av forskrift om avgift til fremme av fellestiltak for skogbruket mv. Forskriften skal erstatte dagens forskrift av 10. april 2000 nr. 351 om avgift til fremme av fellestiltak for skogbruket.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.12.2020

Vår ref.: 19/116

Landbruks- og matdepartementet foreslår forskrift om opphevelse av forskrift om avgift til fremme av fellestiltak for skogbruket mv. Forskriften skal erstatte dagens forskrift av 10. april 2000 nr. 351 om avgift til fremme av fellestiltak for skogbruket.

Forslaget til ny forskrift innebærer at avgiftsinnkrevingen opphører. Andre bestemmelser om bruk av fondet foreslås videreført.

Frist for å sende inn høringssvar er fredag 18. desember 2020. 

Les og svar på høringen her: https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2783807/

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Hanne Klægstad (e.f.)
avdelingsdirektør

Jana Strand
rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Fylkesmannen i Agder

Postboks 788 Stoa

4809

ARENDAL

Fylkesmannen i Innlandet

Postboks 987

2604

LILLEHAMMER

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkeshuset

6404

MOLDE

Fylkesmannen i Nordland

Moloveien 10

8002

BODØ

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Postboks 325

1502

MOSS

Fylkesmannen i Rogaland

Postboks 59

4001

STAVANGER

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Statens Hus

9815

VADSØ

Fylkesmannen i Trøndelag   

Postboks 2600

7734

STEINKJER

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Postboks 2076

3103

TØNSBERG

Fylkesmannen i Vestland

Njøsavegen 2

6863

LEIKANGER

Finansdepartementet

Postboks 8008 Dep

0030

OSLO

Norges skogeierforbund

Postboks 1438 Vika

0115

OSLO

NORSKOG    

Postboks 123 Lilleaker

0216

OSLO

Regelrådet

Kartverksveien 21

3511

HØNEFOSS