Forskrift om skogbehandling og skogsdrift for skogområder i Vestfjella i Østfold fylke

Fastsatt ved kgl.res 15. januar 1993 med hjemmel i lov av 21. mai 1965 § 17 b om skogbruk og skogvern (skogbruksloven). Fremmet av Landbruksdepartementet.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov