Vedtak om endring av ”Vedtak om overføring av myndighet til kommunen, fylkeslandbruksstyret, fylkesmannen, Statens landbruksforvaltning og Bergvesenet etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven”

av 8. desember 2003 nr. 1479

Fastsatt av Landbruksdepartementet 22. mars 2006 med hjemmel i lov av 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. §§ 2 og 14, jf. kronprinsregentens res. 28. november 2003 nr. 1401, lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3, jf. kongelig res. 12. mai 1995 nr. 413 og lov av 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten §§ 27a, 29 og 31, jf. kongelig res. 19. desember 1975 nr. 2.

I

Vedtakets tittel skal lyde:
Vedtak om overføring av myndighet til kommunen, fylkeslandbruksstyret, fylkesmannen, Statens landbruksforvaltning og Bergvesenet etter konsesjonsloven, jordloven og odelsloven av 8. desember 2003 nr. 1479.

Vedtakets hjemmelsfelt skal lyde:
Fastsatt av Landbruksdepartementet 8. desember 2003 med hjemmel i lov av 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. §§ 2 og 14, jf. kronprinsregentens res. 28. november 2003 nr. 1401, lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3, jf. kongelig res. 12. mai 1995 nr. 413 og lov av 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten §§ 27a, 29 og 31, jf. kongelig res. 19. desember 1975 nr. 2. Endret 6. januar 2004 nr. 11 og 22. mars 2006.

§ 1 første ledd skal lyde:
Kommunen avgjør saker i henhold til konsesjonsloven, jordloven og odelsloven der avgjørelsesmyndigheten ikke er lagt til andre organer etter § 2 - § 5.

§ 2 nr. 5 oppheves.

II

Endringen trer i kraft straks.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov