Endringslov til konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv.

Lov om endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.)

Endringslov til konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. Prop.92 L (2016-2017), Innst.427 L (2016-2017), Lovvedtak 128 (2016-2017), Lovanmerkning 4 (2016-2017). Stortingets første, andre og tredje gangs behandling hhv. 13., 16. og 19. juni 2017. Fremmet av Landbruks- og matdepartementet.

Endringer i følgende lover:

  1. Lov 25. juni 1965 nr. 1 om forpakting.
  2. Lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten (odelslova).
  3. Lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova).
  4. Lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv.
Sjå lova på lovdata.no

Tilhøyrande føresegner