Delt ikraftsetting av lov 21. juni 2017 nr. 99 om endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.)

Fastsatt ved kgl.res. 21. juni 2017 med hjemmel i lov 21. juni 2017 nr. 99 om endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.) del V punkt 1. Fremmet av Landbruks- og matdepartementet.

Delt ikraftsetting. Endringsloven trer i kraft 1. september 2017 med unntak av endringene i jordloven § 18 og konsesjonsloven § 9 og § 9a første ledd samt overgangsbestemmelsen i lovvedtaket V punkt 2 som gjelder konsesjonsloven § 9 og § 9a første ledd og som trer i kraft 1. juli 2017.

Sjå føresegna på lovdata.no

Tilhøyrande lov