Høring - Utkast til ny forskrift for behandlingen av søknader om odelsfrigjøring etter odelsloven §§ 30 til 32. Nye regler om avgjørelsesmyndighet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2010

Resultat:

Landbruks- og matdepartementet sender med dette ut et høringsnotat med forslag til ny forskrift for behandlingen av søknader om odelsfrigjøring, og nye delegasjonsregler.