Forskrift om opphevelse av forskrift 15. mars 1985 nr. 853 om intern arbeidsdeling i fylkeslandbruksstyra og landbruksnemndene i saker etter lov 18. mars 1955 nr. 2 om tilskiping av jordbruk (jordlova).

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 1. juni 2009 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord, vedtak III.

I

Forskrift av 15. mars 1985 nr 853 om intern arbeidsdeling i fylkeslandbruksstyra og landbruksnemndene i saker etter lov 18. mars 1955 nr. 2 om tilskiping av jordbruk (jordlova) oppheves.

II

Forskriften trer i kraft 1. juli 2009.

Tilhørende lov