Forsiden

Forskrift om endring av forskrift 8. desember 2003 nr. 1434 om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved konsesjonsfrihet og om fulldyrket jord

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 23. juni 2009 med hjemmel i lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. §§ 2 og 8 og delegeringsvedtak av 28. november 2003 nr. 1401. Endringer: Endret ved forskrifter 6 jan 2004 nr. 10, 21 juni 2006 nr. 668, 23 juni 2009 nr. 830, 27 nov 2009 nr. 1476, 22 sep 2014 nr. 1223.

I

Kapittel 1. Unntak fra konsesjonsplikten
§ 1 bokstav a skal lyde:
eiendomsleilighet (selveierleilighet) med tilhørende andel i fellesareal mv. eller eierseksjon

§ 1 bokstav d skal lyde:
andel i boligbyggelag, jf. lov 6. juni 2003 nr. 38 om bustadbyggjelag (bustadbyggjelagslova)

§ 1 bokstav e skal lyde:
andel i borettslag, jf. lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova)

§ 1 bokstav h oppheves

§ 1 bokstav i første punktum skal lyde:
grunn til bygging, utbedring, vedlikehold og drift av fylkesveg dersom det er vedtatt en reguleringsplan etter plan- og bygningsloven kapittel 12.

§ 1 bokstav j skal lyde:
grunn til privat veg som vegmyndighet har ansvaret for, jf. vegloven § 9, dersom ervervet skjer i forbindelse med erverv av grunn til anlegg eller omlegging av offentlig veg, eller til oppfyllelse av vedtatt reguleringsplan etter plan- og bygningsloven kapittel 12

§ 1 bokstav l skal lyde:
sameiepart i bebygd eiendom som i vedtatt reguleringsplan etter plan- og bygningsloven kapittel 12 er lagt ut til annet enn landbruksområde når erververen er sameier i eiendommen fra før

§ 1 bokstav o skal lyde:

tilleggsjord som er utvist i medhold av § 19 i lov 6. juni 1975 nr. 31 (fjellova), og ervervet er tilrådd av kommunen.


§ 1 nytt annet ledd skal lyde:

Unntakene i første ledd a-f og l gjelder ikke der det er innført konsesjonsplikt i forskrift fastsatt med hjemmel i konsesjonsloven § 7.


§ 2 første ledd skal lyde:

Konsesjonsfrihet etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 1-4, § 5 første ledd nr. 1 og 2 og § 7 første ledd nr. 1, 2 og 3 godtgjøres av erververen ved egenerklæring.


§ 3 skal lyde:    

Egenerklæring er ikke nødvendig ved erverv:
1. som faller inn under § 1 første ledd. Er det innført konsesjonsplikt med hjemmel i konsesjonsloven § 7 skal det likevel gis egenerklæring på skjema fastsatt av Statens landbruksforvaltning.
2. av bebygd eiendom der arealet ikke overstiger 2 dekar med mindre konsesjonsplikten følger av forskrift etter konsesjonsloven § 7. 
3. som faller inn under konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 3, 4 og 5.


§ 5 skal lyde:

§ 5. Fulldyrket jord etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 og § 5 annet ledd er jord som er dyrket til vanlig pløyedybde og som kan nyttes til åkervekster eller eng som kan fornyes ved pløying. Overflatedyrket jord etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 og § 5 annet ledd er jord som for det meste er ryddet og jevnet i overflaten slik at maskinell høsting er mulig. Definisjonene som ligger til grunn for økonomisk kartverk skal legges til grunn ved avgrensingen.

Produktiv skog som nevnt i konsesjonsloven § 5 annet ledd er skogmark med en tilvekst på minst 100 liter per år.

Kan det fastsettes pålegg etter jordloven § 8 tredje ledd fordi jorda ikke har vært drevet, og manglende drift har ført til at maskinell høsting ikke lenger er mulig, skal jorda anses som fulldyrket eller overflatedyrket etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 og § 5 annet ledd selv om arealet ut fra en landbruksfaglig vurdering basert på definisjonene i økonomisk kartverk ikke lenger kan karakteriseres som fulldyrket eller overflatedyrket jord.

II

Forskriften trer i kraft 1. juli 2009.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov