Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 8. desember 2003 nr. 1434 om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved konsesjonsfrihet og om fulldyrket jord

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 23. juni 2009 med hjemmel i lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. §§ 2 og 8 og delegeringsvedtak av 28. november 2003 nr. 1401. Endringer: Endret ved forskrifter 6 jan 2004 nr. 10, 21 juni 2006 nr. 668, 23 juni 2009 nr. 830, 27 nov 2009 nr. 1476, 22 sep 2014 nr. 1223.

I

Kapittel 1. Unntak fra konsesjonsplikten
§ 1 bokstav a skal lyde:
eiendomsleilighet (selveierleilighet) med tilhørende andel i fellesareal mv. eller eierseksjon

§ 1 bokstav d skal lyde:
andel i boligbyggelag, jf. lov 6. juni 2003 nr. 38 om bustadbyggjelag (bustadbyggjelagslova)

§ 1 bokstav e skal lyde:
andel i borettslag, jf. lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova)

§ 1 bokstav h oppheves

§ 1 bokstav i første punktum skal lyde:
grunn til bygging, utbedring, vedlikehold og drift av fylkesveg dersom det er vedtatt en reguleringsplan etter plan- og bygningsloven kapittel 12.

§ 1 bokstav j skal lyde:
grunn til privat veg som vegmyndighet har ansvaret for, jf. vegloven § 9, dersom ervervet skjer i forbindelse med erverv av grunn til anlegg eller omlegging av offentlig veg, eller til oppfyllelse av vedtatt reguleringsplan etter plan- og bygningsloven kapittel 12

§ 1 bokstav l skal lyde:
sameiepart i bebygd eiendom som i vedtatt reguleringsplan etter plan- og bygningsloven kapittel 12 er lagt ut til annet enn landbruksområde når erververen er sameier i eiendommen fra før

§ 1 bokstav o skal lyde:

tilleggsjord som er utvist i medhold av § 19 i lov 6. juni 1975 nr. 31 (fjellova), og ervervet er tilrådd av kommunen.


§ 1 nytt annet ledd skal lyde:

Unntakene i første ledd a-f og l gjelder ikke der det er innført konsesjonsplikt i forskrift fastsatt med hjemmel i konsesjonsloven § 7.


§ 2 første ledd skal lyde:

Konsesjonsfrihet etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 1-4, § 5 første ledd nr. 1 og 2 og § 7 første ledd nr. 1, 2 og 3 godtgjøres av erververen ved egenerklæring.


§ 3 skal lyde:    

Egenerklæring er ikke nødvendig ved erverv:
1. som faller inn under § 1 første ledd. Er det innført konsesjonsplikt med hjemmel i konsesjonsloven § 7 skal det likevel gis egenerklæring på skjema fastsatt av Statens landbruksforvaltning.
2. av bebygd eiendom der arealet ikke overstiger 2 dekar med mindre konsesjonsplikten følger av forskrift etter konsesjonsloven § 7. 
3. som faller inn under konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 3, 4 og 5.


§ 5 skal lyde:

§ 5. Fulldyrket jord etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 og § 5 annet ledd er jord som er dyrket til vanlig pløyedybde og som kan nyttes til åkervekster eller eng som kan fornyes ved pløying. Overflatedyrket jord etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 og § 5 annet ledd er jord som for det meste er ryddet og jevnet i overflaten slik at maskinell høsting er mulig. Definisjonene som ligger til grunn for økonomisk kartverk skal legges til grunn ved avgrensingen.

Produktiv skog som nevnt i konsesjonsloven § 5 annet ledd er skogmark med en tilvekst på minst 100 liter per år.

Kan det fastsettes pålegg etter jordloven § 8 tredje ledd fordi jorda ikke har vært drevet, og manglende drift har ført til at maskinell høsting ikke lenger er mulig, skal jorda anses som fulldyrket eller overflatedyrket etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 og § 5 annet ledd selv om arealet ut fra en landbruksfaglig vurdering basert på definisjonene i økonomisk kartverk ikke lenger kan karakteriseres som fulldyrket eller overflatedyrket jord.

II

Forskriften trer i kraft 1. juli 2009.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov

Til toppen