Forskrift om endring av forskrift 2. mai 1997 nr. 423 om nydyrking

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 23. juni 2009 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord § 11. Endringer: Endret ved forskrifter 8 des 2003 nr. 1480, 23 juni 2009 nr. 854, 27 nov 2009 nr. 1476.

I

Kapittel II Godkjenning av nydyrking
§ 6 (når godkjenning ikke kan gis)
Nytt annet ledd skal lyde:

For nydyrking av areal over 50 dekar kan godkjenning ikke gis med mindre tiltaket er konsekvensutredet, jf. forskrift av 1. juli 2009 om konsekvensutredninger § 2 første ledd bokstav e, jf. vedlegg II nr. 35.

§ 7 (søknad om godkjenning av plan for dyrking)

Første ledd skal lyde:

Søknad om godkjenning av plan for nydyrking skal skrives på skjema fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og sendes kommunen.

II

Forskriften trer i kraft 1. juli 2009.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov