Forskrift om nydyrking

Fastsatt av Landbruksdepartementet 2. mai 1997 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 11 annet ledd, jf. kgl.res. 12. mai 1995 nr. 413.Endringer: Endret ved forskrifter 8 des 2003 nr. 1480, 23 juni 2009 nr. 854, 27 nov 2009 nr. 1476.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov