Forskrift om endring i forskrift om nydyrking

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 23. juni 2009 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 11.

Endringer: Endret ved forskrifter 8 des 2003 nr. 1480, 23 juni 2009 nr. 854, 27 nov 2009 nr. 1476.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov