Historisk arkiv

Oversikt over lov om endringer av lov om odelsretten og ­åsetesretten, lov om konsesjon ved erverv av fast ­eiendom mv. og lov om jord mv.

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Orienteringsbrev:

Lovendringer:

Forskrifter:

Rundskriv:

Blanketter:

Temasider hos Landbruksdirektoratet