Kgl. res. av 26.06.2009 - Retting av ikrafttredelse av lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 98 om odelsretten og åsetesretten, lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. og lov om jord mv.