Høring - Forslag til endringer i odelsloven, konsesjonsloven og jordloven - Bestemmelser om bo- og driveplikt mm

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.05.2008

Vår ref.: 200800216-/IAA

Forslag til endringer i odelsloven, konsesjonsloven og jordloven er lagt ut på
http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/Horinger.html?id=1994

Landbruks- og matdepartementet ber om høringsuttalelser innen 5. mai 2008. Uttalelser sendes Landbruks- og matdepartementet, postboks 8007 Dep, 0030 Oslo, eller på postmottak@lmd.dep.no.

Forslagene tar sikte på å oppnå større forutberegnelighet, bedre målretting og forenklinger. De fleste forslagene gjelder bestemmelsene om bo- og driveplikt, men det foreslås også endringer i konsesjonspliktens og odelsrettens omfang og i reglene om forhold som er av betydning for om konsesjon skal gis.

Landbruks- og matdepartementet foreslår:

 • At bestemmelsene om boplikt etter odelsloven i hovedsak flyttes til konsesjonsloven, og at bestemmelsene om driveplikt etter konsesjonsloven og odelsloven flyttes til jordloven.
 • At boplikt skal oppstå ved erverv av bebygd eiendom over 25 dekar dyrka mark, eller over 350 dekar produktiv skog.
 • At konsesjonsplikt skal oppstå ved erverv av bebygd eiendom over 25 dekar dyrka mark. Arealgrensen på 100 dekar totalareal beholdes som i dag.
 • At kravet til odlingsjord blir 25 dekar dyrka mark eller 350 dekar produktiv skog.
 • At det blir et spørsmål om arealgrenser når det skal tas stilling til om det oppstår boplikt eller om det dreier seg om odlingsjord. Det vil si at det verken etter konsesjonsloven eller odelsloven skal foretas en konkret vurdering av om eiendommen er en ”jord- og skogbrukseiendom” eller ”kan nyttast til landbruksdrift”. 
 • At den som ikke vil eller kan oppfylle boplikten må søke konsesjon, dvs. at adgangen til å søke fritak fra boplikt faller bort, og at det gis nærmere regler for konsesjonsvurderingen i disse tilfellene.
 • At det gis nærmere regler for vurderingen av om det skal stilles vilkår om boplikt ved konsesjon.
 • At boplikten bare kan oppfylles ved at eieren registreres i folkeregisteret som bosatt på eiendommen.
 • At driveplikten skal gjelde jordbruksareal som kan drives lønnsomt, uavhengig av om det har skjedd en overdragelse, og være varig. 
 • At slektskapsunntaket kan oppheves der kommunen har innført forskrift om nedsatt konsesjonsgrense.

Departementet ber også om synspunkter på:

 • om det bør innføres boplikt i kommunen ved erverv av utmarkseiendom.

Ut over dette inneholder høringsnotatet forslag til endringer i forskriftsverket, bl.a. innføring av krav til kommunens saksforberedelse ved prisvurdering etter konsesjonsloven, og en tilpassing av konsesjonslovens forskrifter til ny Finnmarkslov.

 


Med hilsen


Pål Vidar Sollie (e.f.)
ekspedisjonssjef 
     
                                                                                             Inger Grette
                                                                                             avdelingsdirektør

Departementene
Fylkesmennene
Fylkeslandbruksstyrene
Fylkeskommunene
Kommunene
Den norske advokatforening
Direktoratet for naturforvaltning
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Norges Bondelag
Norges Jordskiftekandidatforening
Norges Skogeierforbund
Norges Takseringsforbund
Norges Eiendomsmeglerforbund
NORSKOG
Norsk Bonde- og Smågrukarlag
Statens landbruksforvaltning
Statskog SF