Høring - Forslag til endringer i odelsloven, konsesjonsloven og jordloven - Bestemmelser om bo- og driveplikt mm

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.05.2008