Kgl. res av 18.06.2009 - Sanksjon og ikraftsetting av Lagtingets vedtak til lov om endringer i lov om odelsretten og åsetesretten, lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. og lov om jord mv.