Historisk arkiv

Landbruk: Framtidige endringer i landbrukslovgivningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruk: Ved lov 19. juni 2009 er det gjort endringer i jordloven, konsesjonsloven og odelsloven. De nye reglene trer i kraft 1. juli 2009.

Landbruk: Ved lov 19. juni 2009 er det gjort endringer i jordloven, konsesjonsloven og odelsloven. De nye reglene trer i kraft 1. juli 2009. Arbeidet med lovendringene, bl.a. behandlingen i Stortinget, har vist at det kan være ønskelig å gjøre endringer også i andre bestemmelser enn de som nå er vedtatt. I Innst. O. nr. 90 (2008-2009) har Næringskomiteen bl.a. pekt på at det er behov for å se nærmere på odelskretsens omfang. Komiteen ønsker videre at det gjennom delingsbestemmelsen i jordloven bør legges bedre til rette for å stimulere til at arealer selges som tilleggsjord til nabobruk, ikke bare leies bort. Komiteen har også lagt til grunn at reglene om boverdi ved utøvelse av priskontroll bør fange opp den reelle boverdien på en bedre måte enn i dag, og at selgere av landbrukseiendom forut for konsesjonsbehandlingen får avklart spørsmålet om pris med kommunen.

- Departementet vil ta fatt i disse oppgavene, herunder innspillene fra Stortinget, og vurdere dem. Det er grunn til å tro at det på de punktene som er tatt opp ligger an til endringer, men det er foreløpig for tidlig å si hvordan endringene konkret kan komme til å bli, uttaler landbruksminister Lars Peder Brekk. 

Landbruk: Ved lov 19. juni 2009 er det gjort endringer i jordloven, konsesjonsloven og odelsloven. De nye reglene trer i kraft 1. juli 2009.